Saamwoonverhoudings En Die Reg

Wat is ‘n saamwoonverhouding?

Dit is ‘n verhouding in terme waarvan twee ongetroude meerderjariges saamwoon asof hulle getroud is. Alhoewel hierdie verhouding dikwels voorkom, word dit ongelukkig nie deur die reg erken nie en geniet dit geen beskerming nie.

Daar bestaan ‘n algemene wanpersepsie dat, indien ‘n paartjie lank genoeg saamwoon en kinders saam het, hulle outomaties as man en vrou beskou sal word met dieselfde voordele en regte as wat getroude paartjies geniet. Die waarheid is egter dat so iets nie bestaan nie. Indien jy en jou lewensmaat saamwoon, word julle deur die reg slegs as “kêrel en meisie” beskou. Gevolglik sal julle min van die voordele van ‘n getroude paartjie geniet.

Die verskil tussen ‘n saamwoonverhouding en die huwelik

Die groot verskil  is dat die huwelik deur die reg beskerm word, terwyl ‘n saamwoonverhouding nie beskerm word nie.

Verpligting om te onderhou:

Sodra ‘n paartjie getroud is, is hulle daarop geregtig om onderhou te word deur ‘n gade en is hulle ook verplig om hom / haar te onderhou, onderhewig aan hulle onderskeie inkomste. Die wedersydse verpligting om te onderhou bestaan ongeag of partye binne of buite gemeenskap van goedere getroud is. Dit geld egter nie vir saamwoonverhoudings nie. Die paartjie kan nie onderhoud van mekaar eis nie.

Indien partye in saamwoonverhoudings hierdie verpligting wil skep moet hulle ‘n saamwoonooreenkoms opstel ingevolge waarvan hulle ooreenkom dat een of beide partye verplig sal word om die ander te onderhou.

Onderhoud na die dood:

Indien een gade sterf, sal die ander gade ‘n reg het om vir onderhoud te eis teen die bestorwe boedel. In saamwoonverhoudings het die ander party geen eis vir onderhoud uit die bestorwe boedel van sy / haar saamleefmaat nie.

Oorerwing:

In ‘n huwelik sal die langslewende gade geregtig wees om te erf, indien die ander gade sou sterf sonder ‘n testament na te laat. In saamwoonverhoudings sal ‘n maat slegs kan erf indien hy / sy as ‘n begunstigde benoem is in sy / haar maat se testament en waar geen testament nagelaat is nie, sal die boedel oorgaan op die oorledene se bloed familie.

Beëindiging van die verhouding:

In ‘n huwelik sal jy geregtig wees op ‘n aandeel of die helfte van die gemeenskaplike boedel of die helfte van die gade se aanwas, tensy die huwelik aangegaan is buite gemeenskap van goedere sonder die aanwasbedeling. In saamwoonverhoudings gaan jy uit die verhouding uit slegs met dit wat jy daar in gebring het. Indien daar ‘n geskil ontstaan oor wie die eienaar van betrokke eiendom is, sal jy moet bewys dat die eiendom aan jou behoort. Dit kan moeilik wees,  veral waar dit ‘n baie lang verhouding was.

Regte van saamwoonmaats

Saamwoonmaats kan mekaar insluit by mediese fondse, indien die mediese fonds se reels dit sou toelaat. Hulle kan mekaar insluit as begunstigdes by versekerings- of pensioenfondse. Hulle hoef ook nie skenkingsbelasting te betaal indien hulle donasies aan mekaar maak nie.

Saamwoonooreenkomste

Saamwoonmaats moet ‘n ooreenkoms optrek ingevolge waarvan hulle mekaar se regte en verpligtinge duidelik uiteensit. In die ooreenkoms moet die partye uiteensit hoe hulle hul verhouding sal bedryf. Die ooreenkoms moet ook bepaal wat sal gebeur indien die verhouding tot ‘n einde kom.

GEVOLGTREKKING

Alhoewel baie mense in Suid Afrika in saamwoonverhoudings betrokke is, is dit tog steeds die beste om in die huwelik in te gaan. ‘n Saamwoonooreenkoms kan sekere beskerming verleen aan saamwoonmaats, maar om algehele beskerming onder die reg te verkry is die huwelik die beste opsie.

Jacques Jansen.

2 Responses

 1. Dawn
  Dawn August 28, 2012 at 3:03 pm |

  Goeie dag, wat is die vrou se regte indien hulle getroud was, en toe geskei het, maar saamgewoon het vir meer as 10 jaar. Die vrou het in die tyd gehelp om die besigheid op te bou en finansieel te ondersteun. Die man het nou uitgetrek en weier om enige finasieele verpligtinge na te kom, soos om die eiendom wat op beide van hulle se name geregistreer is te betaal, of om te help betaal aan die huishoudelike uitgawes, maar hy beheer nog steeds die besigheid van die huis af. Die vrou verdien ‘n baie swak salaris en kan nie finansieel by alles uit kom nie.

  Die man sê se net elke keer hy het nie geld nie. Maar bly in ‘n groot huis en eet gereeld uit, gaan hou vakansie ens saam met die vrou met wie hy sy vrou al vir die laaste 15 jaar verneuk het (nog voor die egskeiding en daarna).

  Elke keer wanneer die vrou vra hoe hy so kan leef dan sê hy dit is die ander vrou se geld, maar die ander vrou het nie eens ‘n vaste inkomste nie. Help asb

Leave a Reply

powered by SEO Traffic Booster
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our Feed

More Reading:

 • Ready-scissors

 • receipt-translator

 • redden-shilling

 • Red-possessor

 • Regular-redden

 • rejoice-motherly

 • reproduction-whose

 • Responsible-cultivator

 • revenge-whom

 • Right-homework