Die ABC Van Die Aanneming Van Kinders.

AANNEMING

Wat is die doelwit van die aannemingsprosedure?

Artikel 229 van die Kinderwet bepaal dat die doelwit van die aannemingsprosedure is:

Om kinders te beskerm en te versorg deur ‘n veilige, gesonde omgewing met positiewe bystand te verskaf; en

Om die doelwitte van permanente beplanning te bevorder deur kinders te verbind tot ander veilige- en versorgende familie verhoudinge wat bedoel is om ‘n leeftyd te hou.

Wanneer kan ‘n kind aangeneem word?

In terme van Artikel 229 van die Kinderwet kan enige kind aangeneem word as:

 1. Dit in die beste belange van die kind is;
 2. Die kind aanneembaar is; en
 3. Daar voldoen is aan die vereistes van Hoofstuk 15 – wat handel oor Aanneming – van die Kinderwet.

‘n Maatskaplike werker bepaal of ‘n kind aanneembaar is deur te kyk of die kind voldoen aan die vereistes soos gestel in Artikel 230(3).

Die kind is dus aanneembaar as:

 1. die kind ‘n weeskind is wie geen voog het wie gewillig is om die kind aan te neem nie;
 2. die ligging of waar die ouer of voog van die kind is, nie vasgestel kan word nie;
 3. die kind agtergelaat (geabandonneer) is;
 4. die kind se ouer of voog die kind mishandel het of opsetlik verwaarloos het, of toegelaat het dat die kind mishandel of opsetlik verwaarloos geword het;
 5. die kind ‘n alternatiewe permanente verplasing benodig.

Wie mag ‘n kind aanneem?

Artikel 231 van die Kinderwet bepaal dat ‘n kind aangeneem kan word deur:

 1. ‘n getroude man en vrou gesamentlik;
 2. Vennote in ‘n permanente huishoudelike lewensvennootskap (saamwoonverhouding) gesamentlik;
 3. Ander persone wat ‘n gemeenskaplike woning deel en ‘n permanente familie eenheid vorm gesamentlik;
 4. ‘n weduwee, wewenaar, ’n geskeide of ongetroude persoon;
 5. ‘n getroude persoon wie se gade die ouer is van die kind of ‘n persoon wie se permanente saamwoon vennoot die ouer is van die kind;
 6. Die biologiese vader van ‘n buite-egtelike kind;
 7. ‘n pleegsorg ouer van die kind.

Hierdie persone moet egter voldoen aan die volgende vereistes soos gestel in Artikel 231(2) deurdat die aanneemouer moet:

 1. geskik en gepas wees om toevertrou te word met volle ouerlike verantwoordelikhede en regte ten opsigte van die kind;
 2. gewillig en in staat wees om die verantwoordelikhede en regte te onderneem, uit te oefen en te behou;
 3. moet oor die ouderdom van 18 jaar wees; en
 4. behoorlik geassesseer deur ‘n aannemings maatskaplike werker vir voldoening van paragrawe 1 en 2.
 5. ‘n Persoon mag nie gediskwalifiseer word om ‘n kind aan te neem op grond van sy finansiële vermoë nie.

Wie se toestemming word benodig vir aanneming van ‘n kind?

Artikel 233 van die Kinderwet bepaal dat ‘n kind slegs aangeneem mag word indien daar toestemming daartoe verleen is deur:

 1. Elke ouer van die kind, ongeag of die ouers getroud is of nie;
 2. Enige ander persoon wie beskik oor voogdyskap ten opsigte van die kind; en
 3. Die kind, as die kind 10 jaar of ouer is of indien die kind onder die ouderdom van 10 jaar is, maar van so ‘n ouderdom dat die kind volwasse is en op so stadium van ontwikkeling dat die kind die implikasies van die toestemming verstaan.

Wanneer is toestemming nie nodig nie?

Laasgenoemde word egter beperk deur Artikel 236 van die Kinderwet. Dit is nie nodig vir toestemming van ‘n ouer of voog indien die ouer of voog:

 1. Nie bevoeg is om toestemming te gee nie weens die feit dat ouer of voog geestelik versteurd is.

 2. Die kind agterlaat, of daar kan nie vasgestel word waar die ouer is nie, of as die identiteit van die voog onbekend is;
 3. Die kind mishandel het of opsetlik verwaarloos het, of toegelaat het dat die mishandel word of opsetlik verwaarloos word.
 4. Aanhoudend gefaal het om sy of haar ouerlike verantwoordelikhede teenoor die kind gedurende die vorige 12 maande te vervul.

 5. deur ‘n bevel van die Hof ontneem is van die reg om toestemming te gee tot die Aanneming;
 6. gefaal het om te reageer op ‘n Kennisgewing van Voorgestelde Aanneming binne 30 dae vanaf ontvangs van Kennisgewing (artikel 238 van die Kinderwet).

In die geval van weeskinders wie geen voog of sorghebber het wie gewillig en bevoeg is om die kind aan te neem is dit ook nie nodig vir toestemming nie en moet die hof net voorsien word van gesertifiseerde afskrifte van die kind se ouers of voogde se doodsertifikate of ander dokumentasie wat deur die Hof versoek word.

Die biologiese pa van die kind se toestemming is ook nie nodig nie as hy nie getroud is met die kind se moeder nie of nie getroud was met die moeder ten tye van konsepsie of enige tyd daarna nie, en nie op enige van die volgende wyses erken dat hy die vader is nie:

 1. Geskrewe erkenning dat hy die biologiese vader is van die kind aan die moeder of die klerk van die Kinderhof voordat die kind die ouderdom van 6 maande bereik;
 2. Deur vrywillig onderhoud te betaal ten behoewe van die kind;
 3. Deur skade te betaal ingevolge die Gewoontereg; of
 4. Deur te veroorsaak dat besonderhede van homself op die registrasie van geboorte aangeteken is.
 5. Die kind gebore is uit ‘n bloedskande verhouding tussen die biologiese vader en moeder;
 6. As die Hof op ‘n oorwig van waarskynlikheid bevind dat na beskuldiging deur die moeder van die kind, die swangerskap ontstaan uit ‘n verkragting.

Die Kinderhof mag op ‘n oorwig van waarskynlikheid ‘n bevel maak dat daar wel ‘n grond bestaan op grond waarvan die ouer of persoon se toestemming nie nodig is by die aanneming van ‘n kind nie.

Wat behels die aannemingsprosedure?

Artikel 239 van die Kinderwet bepaal dat ‘n Aansoek vir die aanneming van ‘n kind moet by die Klerk van die Kinderhof ingedien word.

Die aansoek moet hand aan hand gaan met ‘n verslag, in die voorgeskrewe formaat van ‘n aannemingsmaatskaplike werker, waarin die maatskaplike werker weerspieël dat die kind aanneembaar is ingevolge Artikel 230(3), dat die aanneming in die beste belang van die minderjarige kind is en ook voorgeskrewe mediese inligting rakende die kind verwys.

Daar moet ook verslag gee word wat aandui dat die aanneemouer of ouers geskik en gepas is om toevertrou te word met volle ouerlike verantwoordelikhede en regte ten opsigte van die kind; gewillig en in staa

Adoption brings joy to children and families alike.

Adoption is not easy – but then again, nothing worth while is!

t is om die verantwoordelikhede en regte te neem, te beoefen en te behou en oor die ouderdom van 18 jaar is. Plus ‘n skrywe vanaf die Provinsiale Hoof van Sosiale Ontwikkeling wat die aanneming van die kind voorstel.

Wanneer ‘n kind aanneembaar raak, moet die Klerk van die Kinderhof die voorgeskrewe stappe neem om die name en adresse van alle persone wie se toestemming vir die aanneming verlang word in terme van Artikel 233 van die Kinderwet te verkry. Indien toestemming nie nodig is nie moet die Klerk steeds redelike stappe neem om vas te stel wat die naam is van sodanige persoon ingevolge Artikel 236 van die Kinderwet asook die gronde hoekom die persoon se toestemming nie nodig is nie.

Indien ‘n persoon toegestem het tot die aanneming van die kind in terme van Artikel 233 van die Kinderwet en versoek dat die ander ouer of voog se toestemming nie nodig is nie ingevolge die gronde soos uiteengesit in Artikel 236 moet die betrokke persoon ‘n verklaring by die Kinderhof indien wat uiteensit hoekom die toestemming nie nodig is nie.

Die Klerk van die Kinderhof moet dan enige toestemming vir aanneming aan die Hof openbaar en voorlê en indien van toepassing ‘n Verklaring waarin die een persoon verklaar hoekom ‘n ander se toestemming nie nodig is nie, asook enige geskrewe replieke in terme van voormelde verklaring en enige ander inligting wat die Hof kan assisteer in die aanneming aan die Hof openbaar.

Wanneer die Hof die aansoek oorweeg neem die Hof die volgende relevante faktore in ag:

 1. Die kulturele- en geloofsagtergrond van die kind, die kind se ouers en dié van die aanneemouers,
 2. alle redelike voorkeure deur ‘n ouers gestaaf in sy/haar toestemming, en
 3. die verslag van die aannemings maatskaplike werker.

Die Kinderhof mag slegs ‘n aannemingsbevel maak indien dit in die beste belang van die kind is, die aannemingsouer(s) voldoen het aan die vereistes soos gestrek in Artikel 231(2) van die Kinderwet soos hierbo uiteengesit, die nodige toestemming tot aanneming gegee is met oorweging van onredelike weerhouding van toestemming en die toestemming nie teruggetrek is nie, en dat daar voldoen is aan Artikel 231(7) deurdat die biologiese pa of die pleegouer wie nie voogdyskap het oor die kind nie oorweeg is as moontlike aanneemouer maar vir welke rede ookal nie gereageer het binne 30 dae na kennisgewing nie en self aannemingsaansoek geloods het nie.

Wat behels onredelike weerhouding van toestemming?

Die hof kan indien die Hof bevind dat toestemming onredelik weerhou word en die aanneming is in die beste belange van die kind die aannemingsaansoek toestaan. (Artikel 241 van die Kinderwet)

Watse faktore neem die Hof in ag wanneer die Hof ag dat toestemming onredelik weerhou word?

Die aard van die verhouding gedurende die laaste 2 jare tussen die kind en die persoon wie toestemming weerhou en enige bevindings deur die hof in hierdie verband en die toekomstige vooruitsig van ‘n gesonde verhouding wat kan ontwikkel tussen die kind en die persoon wat toestemming weerhou in die onmiddellike toekoms.

Watse effek het ‘n aannemingsbevel?

OP VOORMALIGE PERSONE BETROKKE:

Behalwe as daar ‘n voor-aannemings ooreenkoms aangegaan is wat deur die Hof bevestig is sal ‘n aannemingsbevel die volgende termineer of nietig maak:

 1. Alle ouerlike verantwoordelikhede en regte van enige persoon, insluitende ‘n ouer, stiefouer of saamwoonmaat wat hy / sy gehad het voor die aanneming.

 2. Alle eise om kontak tot die kind deur enige familie lid of persoon soos hierbo genoem;
 3. Alle regte en verantwoordelikhede wat die kind gehad het teenoor bovermelde persone en enige vorige plasingsbevel van die kind. (Artikel 242(1) van die Kinderwet).

OP AANNEEMOUERS:

Die aannemingsbevel plaas volle ouerlike verantwoordelikhede en regte ten behoewe van die kind oor op die aanneemouers.

 1. Die kind kry dan ook die van – van die aanneemouers tensy andersins gemeld is in bevel.

 2. Die aanneemouers word nie toegelaat om enige huwelik of seksuele gemeenskap tussen die kind en enige ander persoon toe te laat wie voor aanneming ook verbied sou word om dit te doen nie.
 3. Laastens hou die aannemingsbevel voor dat die enige regte van die kind tot eiendom nie geraak word deur die aanneming nie. (Artikel 242(1) van die Kinderwet).

‘n Aangenome kind moet geag word as die “kind” van die aanneemouers en die aanneemouers as die “ouers” van die aangenome kind.

Die biologiese pa van die kind se toestemming is nie nodig by ‘n aansoek om aanneming nie indien die biologiese pa nie getroud is met die kind se moeder nie of nie getroud was met die moeder ten tye van konsepsie of enige tyd daarna nie, en nie op enige van die volgende wyses erken dat hy die vader is nie:

 1. Geskrewe erkenning dat hy die biologiese vader is van die kind aan die moeder of die klerk van die Kinderhof voordat die kind die ouderdom van 6 maande bereik;
 2. Deur vrywillig onderhoud te betaal ten behoewe van die kind;
 3. Deur skade te betaal ingevolge die Gewoontereg; of
 4. Deur te veroorsaak dat besonderhede van homself op die registrasie van geboorte aangeteken is.

Hy moet egter indien sy besonderhede bekend is in kennis gestel word van die aannemingsaansoek ingevolge Artikel 231(7)(a) en die geleentheid gebied word om binne 30 dae self aansoek te loods, as hy voldoen aan die kriteria van Artikel 231(2)(a).

Jacques Jansen

23 Responses

 1. lelanie
  lelanie September 17, 2012 at 1:32 pm |

  i would like to find out from you,is there a chanche i can get my child back if i have work and a ok incom?I really whant my child back.but i dont know what to to do to get him back and if its possiable?Please help

 2. Deon
  Deon December 3, 2012 at 1:08 pm |

  Good day. I married a women 10 years ago. she have two daughters. the biological father of the kids are still alive and she alleged all these years she don’t know where to find him. after marriage I adopted the two kids. Now she divorced me, moved in with another man and I have to pay maintenance, medical aid and school fees. In the divorce agreement she stipulated that I abuse the kids and can not take proper care of them. I suspect she is having contact with the real father and she lied about not knowing where he is. What is the possibility to cancell this adoption. Is there any how I can succeed in doing this. What do I need? Can you help me with this?

 3. Carlin Nel
  Carlin Nel December 20, 2012 at 2:14 pm |

  Middag
  Ek soek net bietjie meer inligting oor aanneming, sou Ons n Kind van Baba af wil aanneem hoe gaan Ons te werk en wat behels dit als?
  Groet
  Carlin Nel
  0791657771

 4. Charlotte
  Charlotte April 12, 2013 at 10:59 am |

  Goeie dag

  My man wil graag my Dogtertjie aanneem, Haar Biologiese pa het nooit ouerskap erken van sy kind nie, ons ken hom ook nie. Het wel hom voorheen probeer opspoor, en na vele pogings opgespoor. Hy ontken ouerskap. Hoe kan ons tewerk gaan? My man versorg my dogtertjie al van geboorte. Ons weet ons moet dit by die kinderhof aanmeld wat gaan ons benodig en waar is die naaste kinderhof in Pretoria, watter dokumentasie ens. Julle hulp sal erg waardeur word

  Groete
  Charlotte

 5. ansie rademeyer
  ansie rademeyer October 26, 2013 at 11:34 pm |

  Graag wil ek en my man n dogtertjie aan neem kan jul ons dalk help asb

 6. Anonymous
  Anonymous November 19, 2013 at 9:43 am |

  Ek wil graag weet wat kan ek doen. Ek het n dogtertjie van amper 5 jaar oud. Haar pa het my en my kind weggegooi toe hy hoor ek is swanger, altyd gesê dis nie sy kind nie en wou n aborsie doen wat ek geweier het. Toe is ek saam my man, wat my en my kind gevat het toe ek 6 maande swanger was, en ons steeds saam. Ek het verlede jaar bloedtoetse laat doen om haar pa te wys dat hy inderdaar die pa is, wat seker ‘n fout was, want nou probeer hy alles in sy vermoë om sy kind deel van sy lewe te he. Hy het nog nooit onderhoud of enige bydra gemaak in haar lewe nie en hy het ook my man gedreig dat hy ‘n goeie prokureur gaan kry en ons kind van ons af wegvat. Nou is my vraag of my man haar wetig mag aanneem sonder sy toesteming?

 7. Anonymous
  Anonymous April 8, 2014 at 3:24 pm |

  My dogter is 15 en swanger. Ek en my man betaal sover vir al die mediese onkostes. Sy is in n huis vir ongehude moeders en gaan skool by die hospitaal skool. Daar is nou die kans dat ons nie die baba mag huistoe neem nie oor my seun “gedragsprobeleme” toon en hul wil hom nou in n kinderhuis plaas. My dogter wil die baba self grootmaak en ons is bereid om haar te help. Daar was nog geen maatskaplike werker by my huis vir ondersoek nie, net gesprekke gevoer.

 8. Anonymous
  Anonymous August 27, 2014 at 10:03 am |

  Een van my werknemers is verloof en wil na hy getroud is sy vrou se dogtertjie aanneem en haar op sy van laat registreer. Die pa van die dogtertjie betaal nie onderhoud nie en daar ‘n saak van aanranding met die opset om ernstig te beseer teen hom. Hy is werkloos en is verslaaf aan drank. Sy pa (die oupa aan die pa se kant) het laas week skielik ‘n R1000 aan sy verloofde betaal en gesê dat hulle die kind wil sien en dat hulle nie deur die hof moet werk nie want die hof vat net geld. Waar kan hulle om hulp aansoek doen?

 9. Lorenzo Willemse
  Lorenzo Willemse October 15, 2014 at 10:49 am |

  Indien u werknemer die kind wil aanneem, sal hy die toestemming van die pa benodig. Die pa is ook verplig om onderhoud te betaal. Indien hy nie die onderhoud kan bekostig nie, kan die onderhoudsplig op sy ouers val indien hulle in staat is om die onderhoud te betaal.

  Met betrekking tot toegang tot die kind, moet u in gedagte hou dat die pa sekere regte en verpligtinge teenoor daardie kind het. Hierdie regte en verpligtinge kan slegs van hom ontneem word indien dit in die beste belang van die kind is. Ek stel egter voor dat hulle ‘n Ouerskapsplan saamstel en laat die regte en verpligtinge deur die Gesinsadvokaat vasgemaak word. Dit is beter as hulle deur die Gesinsadvokaat en howe werk ten einde die regte en verpligtinge te bevestig.

 10. Anonymous
  Anonymous October 15, 2014 at 2:17 pm |

  Good day, I am looking for my brother who got adopted in 1981 in Klerksdorp. His name is Sheehan and his date of birth is 21 December 1981. After a while, maybe 10 years later, he lived with his adopted parents in Pretoria.

  Can you please help me find him?

 11. Marius Victor
  Marius Victor October 17, 2014 at 8:30 am |

  This is a rather problematic situation. Without an ID number it is close to impossible to locate a person. Our suggestion is that you approach a tracing agent or inquire with the orphanages in Klerksdorp regarding your brother. Even if they can’t help you find him immediately, they might be able to provide some information that may assist you is locating him.

 12. Marius Victor
  Marius Victor October 24, 2014 at 2:20 pm |

  Eerstens moet u onthou dat ‘n kind ‘n reg het om ‘n verhouding met beide ouers te hê. U kind se pa het ook die reg om ‘n verhouding met sy kind te bou.

  Waar daar egter regte is is daar ook verpligtinge en sal hy uiteraard ook moet bydra tot haar onderhoud. U kan ‘n onderhoudsaangeleentheid by u naaste Onderhoudshof teen hom instel om hom te verplig om die uitgawes betreffende u dogter saam met u te dra.

  Ten aansien van die verhouding tussen u man en u dogter is die posisie bietjie moeilik. Hy kan ‘n aansoek bring om sekre ouerlike regte en verpligtinge te verkry, wat is wese as “aanneming” beskou kan word, maar sal nie maklik ‘n wettige voog van u dogter kan wees nie, aangesien sy ‘n biologiese vasder het. U sal moet kan wys dat die pa nie ‘n geskikte persoon is om voog te wees nie en op grond daarvan aanvoer dat dit in haar beste belang sal wees dat u man as voog moet intree.

  Laasgenoemde proses is baie moeilik om te bewys. Gelukkig is die eerste nie. U sal moet toon dat u man ‘n belang het in u kind se lewe en dat hy deel is daarvan. Dit is inteendeel nie eens nodig om dit deur middel van ‘n formele aansoek te doen nie en kan by wyse van ooreenkoms tussen u, u man en die kind se pa op ooreengekom word. Indien hy egter moeilik raak en nie wil instem nie, sal u met geen ander keuse gelaat word anders as om deur die formele hofproses te gaan nie.

 13. Anonymous
  Anonymous October 27, 2014 at 9:10 pm |

  My seun is deur my eksman se 2de vrou aangeneem. Die welsyn en ek het vir my eks volle toesig or my seun gegee. Daar was natuurlik voorwaardes – hy het nie een nagekom nie. Hulle het alles in hul vermoë gedoen om my en my kind van mekaar te vervreem. Die aanneming het plaasgevind sonder my medewete. Al wat hul gedoen het is om die hof te oortuig dat ek nie in my kind belangstel en dat hulle my nie kan opspoor. My seun is nou 26 en ek betaal n duur prys. Ek het n vermoede hoekom hul so laag gedaal het. Weens die vrou se werk gaan sy oorsee en bly daar vir ongeveer 4 jaar. Ek het iewers gehoor dat hulle my toestemming nodig gehad het om hom die land uit te vat. Is dit so?

 14. Marius Victor
  Marius Victor October 31, 2014 at 7:54 am |

  Dit is inderdaad so dat alvorens ‘n kind uit die Republiek van Suid-Afrika geneem mag word dat die toestemming van al die kind se ouers / voogde verkry moet word. ‘n Kind is egter ‘n persoon onder die ouderdom van 18 jaar en aangesien u seun reeds 26 is, is hy reeds meerderjarig en sal hierdie voorwaarde nie op hierdie situasie van toepassing wees nie.

 15. Marius Victor
  Marius Victor October 31, 2014 at 8:39 am |

  U dogter is meer as geregtig om haar kind self groot te maak, dit is immers haar kind! U meld nie watter gedragsprobleme u seun toon of wie hom by u wil wegvat nie, maar u kan verseker wees dat dit nie sonder ‘n hofbevel mag plaasvind nie. ‘n Deeglike ondersoek na u seun, sy probleme en u huishoudelike omstandighede sal uiteraard geloods moet word alvorens so ‘n besluit geneem word.

 16. Anonymous
  Anonymous January 6, 2015 at 11:53 am |

  Ek en my verloofde gaan in April trou. Ek het 2 kinders (dogter – 11 Jaar en seun – 9 Jaar). Hulle pa betaal onderhoud en sien hulle soos wat dit hom pas. My dogter wil niks meer te doen he met haar pa nie. Die onstandighede en die manier wat my kinders by hulle pa en sy vrou behandel word maak dat hulle nie meer by hom wil gaan kuier nie. My verloofde wil die kinders aan neem. Is daar ‘n manier wat ons dit kan doen?

 17. Marius Victor
  Marius Victor January 8, 2015 at 11:06 am |

  U verloofde kan beslis ouerlike regte en verpligtinge bekom by wyse van ‘n aansoek voor die Hooggeregshof of Kinderhof. Uiteraard sal dit beter wees as die pa instem tot die verlening van sulke regte, maar slefs al doen hy nie kan u steeds die aansoek bring.Hy sal egter nie geredelik ‘n voog kan word nie, aangesien die kinders reeds twee voogde het wat beveog is om hul pligte uit te voer.

 18. Santi
  Santi February 24, 2015 at 8:57 am |

  Goeie dag. Wonder of enige iemand my asb kan help. My stiefsuster het n dogter aangeneem. Die meisiekind is nou 18 en bly by haar ou. my suster weier om haar die aanneming dokumente te gee. Waar kan ek gaan om hierdie dokumente te kry. Wil graag die kind help.

Leave a Reply

powered by SEO Traffic Booster
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our Feed

More Reading:

 • Ready-scissors

 • receipt-translator

 • redden-shilling

 • Red-possessor

 • Regular-redden

 • rejoice-motherly

 • reproduction-whose

 • Responsible-cultivator

 • revenge-whom

 • Right-homework